Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

Makroekonomia Gregory Mankiw, Taylor W-wa Promocja

08-10-2014, 14:43
Aukcja w czasie sprawdzania nie była zakończona.
Cena kup teraz: 41 zł     
Użytkownik Chmura125
numer aukcji: 4650258338
Miejscowość Warszawa
Zostało sztuk: 5    Wyświetleń: 20   
Koniec: 08-10-2014 14:40:50

Dodatkowe informacje:
Stan: Nowy
Okładka: miękka
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

 Księgarnia Internetowa

Makroekonomia

Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor

cena det 59,90

wyd. I

Liczba stron 492
Rok wydania 2009
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka


Popularny w USA i Europie Zachodniej podręcznik przeznaczony do studiowania makroekonomii na pierwszych latach studiów. Obejmuje takie zagadnienia, jak rachunek dochodu narodowego, pomiar kosztów życia, produkcja i wzrost; oszczędności, inwestycje i system finansowy, podstawowe kategorie finansowe, bezrobocie, system walutowy, pieniądz i inflacja, makroekonomia gospodarki otwartej, zagregowane popyt i podaż, europejska unia walutowa. Podręcznik cechują komunikatywny język i liczne przykłady. Autorzy książki są wybitnymi współczesnymi ekonomistami.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów.

 

 

 

Spis treści

Wstęp
O Autorach
Podziękowania 
 

CZĘŚĆ I. DANE MAKROEKONOMICZNE
Rozdział 1. Mierzenie dochodu narodowego
1.1. Dochód narodowy i wydatki
1.2. Pomiar produktu krajowego brutto
1.3. Składniki PKB
Konsumpcja
Inwestycje
Wydatki państwa
Eksport netto
1.4. Realny PKB a nominalny PKB
Deflator PKB
1.5. Produkt krajowy brutto a dobrobyt
Podsumowanie

Rozdział 2. Mierzenie kosztów utrzymania
2.1. Wskaźnik cen konsumenta
Jak oblicza się wskaźnik cen konsumenta?
Problemy związane z mierzeniem kosztów utrzymania
Wskaźnik cen konsumenta, zharmonizowany wskaźnik cen konsumenta i wskaźnik cen detalicznych
Deflator PKB a wskaźnik cen konsumenta
2.2. Korygowanie zmiennych ekonomicznych o efekty inflacji
Kwoty pieniądza pochodzące z rożnych okresów
Indeksacja
Realne i nominalne stopy procentowe
Podsumowanie

 
CZĘŚĆ II. GOSPODARKA REALNA W DŁUGIM OKRESIE
Rozdział 3. Produkcja i wzrost
3.1. Wzrost gospodarczy na świecie
3.2. Znaczenie produkcyjności i czynniki, które wpływają na produkcyjność
Dlaczego produkcyjność jest aż tak ważna?
Od czego zależy produkcyjność?
3.3. Wzrost gospodarczy a polityka państwa
O ważności oszczędności i inwestycji
Malejące przychody i efekt doganiania
Inwestycje zagraniczne
Oświata
Prawa własności i stabilność polityczna
Wolny handel
Badania i prace rozwojowe
Wzrost liczby ludności
Podsumowanie 
 

Rozdział 4. Oszczędności, inwestycje i system finansowy
4.1. Instytucje finansowe w gospodarce
Rynki finansowe
Instytucje pośrednictwa finansowego
Wnioski
4.2. Oszczędności i inwestycje w systemie rachunkowości społecznej
Kilka ważnych tożsamości
Czym dokładnie są oszczędności i inwestycje?
4.3. Rynek funduszy pożyczkowych
Popyt i podaż funduszy pożyczkowych
Podsumowanie

Rozdział 5. Podstawowe narzędzia finansów
5.1. Wartość zaktualizowana: mierzenie zmian wartości pieniądza, następujących wraz z upływem czasu
5.2. Zarządzanie ryzykiem
Niechęć do ryzyka
Rynki ubezpieczeń
Dywersyfikacja ryzyka indywidualnego
Odwrotna zależność między ryzykiem i zyskiem z inwestycji
5.3. Wycena aktywów
Analiza fundamentalna
Hipoteza efektywnych rynków
Nieracjonalność rynków
Podsumowanie

Rozdział 6. Bezrobocie
6.1. Definicja bezrobocia
Co to jest bezrobocie?
W jaki sposób mierzymy bezrobocie?
Jak długo bezrobotni pozostają bez pracy?
Dlaczego w gospodarce zawsze są jacyś bezrobotni?
6.2. Poszukiwanie pracy
Dlaczego pewien poziom bezrobocia frykcyjnego jest nieunikniony?
Polityka państwa i poszukiwanie pracy
Ubezpieczenie od bezrobocia
6.3. Ustawy o płacach minimalnych
6.4. Związki zawodowe i negocjacje zbiorowe
Ekonomia związków zawodowych
Czy związki zawodowe są dobre, czy złe dla gospodarki?
6.5. Teoria płac efektywnościowych
Zdrowie pracowników
Rotacja kadr
Wysiłek wkładany w pracę
Jakość pracowników
Podsumowanie

CZĘŚĆ III. PIENIĄDZ I CENY W DŁUGIM OKRESIE
Rozdział 7. System pieniężny
7.1. Znaczenie pieniądza
Funkcje pieniądza
Rodzaje pieniądza
Pieniądz w gospodarce
7.2. Rola banków centralnych
7.3. Europejski Bank Centralny i system euro
7.4. Bank Anglii
7.5. System Rezerwy Federalnej
7.6. Banki a podaż pieniądza
System rezerwy bankowej równej 100%
Tworzenie pieniądza przez system bankowy oparty na rezerwie częściowej
Mnożnik kreacji pieniądza
Narzędzia, za pomocą których bank centralny kontroluje podaż pieniądza
Problemy utrudniające kontrolowanie podaży pieniądza
Podsumowanie

Rozdział 8. Pieniądz, wzrost i inflacja
8.1. Klasyczna teoria inflacji
Poziom cen i wartość pieniądza
Podaż pieniądza, popyt na pieniądz oraz stan równowagi na rynku pieniądza
Skutki zwiększenia podaży pieniądza
Proces dostosowawczy
Klasyczna dychotomia i neutralność pieniądza
Szybkość obiegu pieniądza i równanie ilościowe
Podatek inflacyjny
Efekt Fishera
8.2. Koszty inflacji
Spadek siły nabywczej?
Złudzenie inflacyjne
Koszt zdzieranych zelówek
Koszty zmienianych jadłospisów
Zmieniające się ceny względne i nieefektywna alokacja zasobów
Zmiany wielkości zobowiązań podatkowych, spowodowane inflacją
Zamieszanie i niewygoda
Dodatkowy koszt nieoczekiwanej inflacji: arbitralna redystrybucja dochodów
Cena lodów czekoladowych
Podsumowanie

CZĘŚĆ IV. MAKROEKONOMIA GOSPODARKI OTWARTEJ
Rozdział 9. Makroekonomia gospodarki otwartej: podstawowe pojęcia
9.1. Międzynarodowe przepływy dóbr i kapitału
Przepływ dóbr i usług: eksport, import i eksport netto
Przepływ zasobów finansowych: odpływy kapitałowe netto
Równość eksportu netto i odpływów kapitałowych netto
Oszczędności i inwestycje oraz ich związek z przepływami międzynarodowymi
Wnioski
9.2. Ceny w transakcjach międzynarodowych: realne i nominalne kursy walutowe
Nominalne kursy walutowe
Realne kursy walutowe
9.3. Teoria parytetu siły nabywczej: pierwsza teoria kursu walutowego
Podstawowa logika parytetu siły nabywczej
Wnioski z teorii parytetu siły nabywczej
Ograniczenia teorii parytetu siły nabywczej
Podsumowanie

Rozdział 10. Makroekonomiczna teoria gospodarki otwartej
10.1. Podaż i popyt na rynku funduszy pożyczkowych i rynku walutowym
Rynek funduszy pożyczkowych
Rynek walutowy
10.2. Stan równowagi w gospodarce otwartej
Odpływ kapitału netto: łącznik między oboma rynkami
Jednoczesna równowaga dwóch rynków
10.3. Wpływ działań państwa i innych zdarzeń na gospodarkę otwartą
Deficyt budżetowy państwa
Polityka handlowa
Niestabilność polityczna i ucieczka kapitału
Podsumowanie

CZĘŚĆ V. KRÓTKOOKRESOWE FLUKTUACJE W GOSPODARCE
Rozdział 11. Zagregowany popyt i zagregowana podaż
11.1. Trzy podstawowe fakty dotyczące wahań koniunktury
Fakt 1. Wahania aktywności gospodarczej są nieregularne i trudne do przewidzenia
Fakt 2. Większość zmiennych makroekonomicznych waha się w podobny sposób
Fakt 3. Kiedy spada produkcja, wzrasta bezrobocie
11.2. Wyjaśnienie krótkookresowych wahań w gospodarce
Czym krótki okres różni się od długiego okresu?
Podstawowy model fluktuacji gospodarczych
11.3. Krzywa zagregowanego popytu
Dlaczego krzywa zagregowanego popytu ma nachylenie ujemne?
Dlaczego krzywa zagregowanego popytu może się przesunąć?
11.4. Krzywa zagregowanej podaży
Dlaczego krzywa zagregowanej podaży jest w długim okresie pionowa?
Przyczyny przesunięć długookresowej krzywej zagregowanej podaży
Nowy sposób przedstawienia wzrostu gospodarczego i inflacji
Dlaczego krótkookresowa krzywa zagregowanej podaży jest nachylona dodatnio?
Powody przesunięć krótkookresowej krzywej zagregowanej podaży
11.5. Dwie przyczyny wahań gospodarczych
Skutki zmian zagregowanego popytu
Skutki zmian zagregowanej podaży
Podsumowanie

Rozdział 12. Wpływ polityki pieniężnej i polityki budżetowej na zagregowany popyt
12.1. Jak polityka pieniężna wpływa na zagregowany popyt?
Teoria preferencji płynności
Ujemne nachylenie krzywej zagregowanego popytu
Zmiany podaży pieniądza
Rola stóp procentowych
12.2. Jak polityka budżetowa wpływa na zagregowany popyt?
Zmiany wielkości wydatków państwa na zakup dóbr i usług
Efekt mnożnikowy
Wzór mnożnika wydatków
Inne zastosowania efektu mnożnikowego
Efekt wypierania
Zmiany podatków
12.3. Polityka gospodarcza jako narzędzie stabilizowania gospodarki
Argumenty za aktywną polityką stabilizacyjną
Argumenty przeciwko aktywnej polityce stabilizacyjnej
Automatyczne stabilizatory
Podsumowanie

Rozdział 13. Wybór między inflacją a bezrobociem w krótkim okresie
13.1. Krzywa Phillipsa
Pochodzenie krzywej Phillipsa
Zagregowany popyt i zagregowana podaż a krzywa Phillipsa
13.2. Przesunięcia krzywej Phillipsa i rola oczekiwań
Długookresowa krzywa Phillipsa
Wpływ oczekiwań inflacyjnych na krótkookresową krzywą Phillipsa
Odwrotna zależność między inflacją a bezrobociem
13.3. Długookresowa krzywa Phillipsa jako argument za niezależnością banku centralnego
13.4. Przesunięcia krzywej Phillipsa: rola szoków podażowych
13.5. Koszty spowalniania inflacji
Stosunek poświęcenia
Racjonalne oczekiwania i możliwość dezinflacji bez kosztów
Dezinflacja za rządów Margaret Thatcher
13.6. Polityka celu inflacyjnego
Polityka pieniężna w Wielkiej Brytanii: od zarządzania podażą pieniądza do polityki celu inflacyjnego
Ustalanie celów polityki pieniężnej
Podsumowanie

 
CZĘŚĆ VI. EUROPEJSKA UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA
Rozdział 14. Wspólny obszar walutowy i europejska unia gospodarcza i walutowa
14.1. Euro
Jednolity Rynek Europejski i euro
14.2. Korzyści i koszty wspólnej waluty
Korzyści z przyjęcia wspólnej waluty
Koszty wspólnej waluty
14.3. Teoria optymalnych obszarów walutowych
Okoliczności, które sprzyjają zmniejszeniu kosztów przyjęcia wspólnej waluty
Okoliczności, które sprzyjają zwiększeniu korzyści z przyjęcia wspólnej waluty
14.4. Czy Europa jest optymalnym obszarem walutowym?
Integracja handlowa
Giętkość płac realnych
Mobilność siły roboczej
Mobilność kapitału finansowego
Symetryczne szoki popytowe
Czy zatem Europa jest optymalnym obszarem walutowym?
14.5. Polityka fiskalna a wspólne obszary walutowe
Federalizm fiskalny
Krajowe polityki fiskalne w unii walutowej i problem gapowicza
Podsumowanie

CZĘŚĆ VII. ZAKOŃCZENIE
Rozdział 15. Pięć debat o polityce makroekonomicznej
15.1. Czy należy stabilizować gospodarkę za pomocą polityki pieniężnej i polityki budżetowej?
Argumenty zwolenników stabilizowania gospodarki
Argumenty przeciwników stabilizowania gospodarki
15.2. Podporządkowana stałym regułom czy uznaniowa polityka pieniężna?
Argumenty za stałymi regułami polityki pieniężnej
Argumenty przeciwko stałym regułom polityki pieniężnej
15.3. Czy państwo ma dbać o równowagę budżetu?
Argumenty za równowagą budżetu państwa
Argumenty przeciwko równowadze budżetu państwa
15.4. Czy należy zreformować system podatkowy tak, aby sprzyjał oszczędzaniu?
Argumenty za reformą systemu podatkowego, mającą zachęcić do oszczędzania
Argumenty przeciwko reformie systemu podatkowego, mającej zachęcić do oszczędzania
Czy Wielka Brytania powinna się przyłączyć do Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej?
Argumenty za przyłączeniem się Wielkiej Brytanii do EMU
Argumenty przeciwko przyłączeniu się Wielkiej Brytanii do EMU