Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

KRÓLESTWO POLSKIE ORGANIZACJE BOJOWE PARTII POLIT

19-01-2012, 14:07
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Cena kup teraz: 40 zł     
Użytkownik Askeladden
numer aukcji: 2033609984
Miejscowość Kraków
Wyświetleń: 5   
Koniec: 12-01-2012 20:20:00

Dodatkowe informacje:
Stan: Używany
Język: polski
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

Dostawa i płatność

  Płatność z góry
  • Przelew bankowy
  • List polecony ekonomiczny                    5,10 zł

  • List polecony priorytetowy                      6,20 zł
                 PONIŻEJ : ZDJĘCIA, SPIS TREŚCI, SPIS ILUSTRACJI (jeśli jest w książce), STAN. WYSYŁKA - POCZTĄ.   Przewiń do spisu treści


                 Free Image Hosting at www.ImageShack.us

   Free Image Hosting at www.ImageShack.us

   Free Image Hosting at www.ImageShack.us

   Free Image Hosting at www.ImageShack.us

   Free Image Hosting at www.ImageShack.us

                 Czterdzieści lat po powstaniu styczniowym, w nowych warun­kach historycznych organizacje bojowe partii politycznych, przede wszystkim socjalistycznych, zaboru rosyjskiego podejmą ponownie zbrojną walkę narodowowyzwoleńczą. Początek tej walki przypada na lata 1904—1905.
   Organizacje bojowe wyrosły z niewielkich kadrowych organizacji samoobrony powoływanych przez partie do walki z prowokatorami i szpiclami policyjnymi. Socjalistyczne partie polityczne powoływa­ły takie grupy samoobrony poczynając od Organizacji Bojowej Wiel­kiego Proletariatu1. Dzieje organizacji bojowych z lat 1904—1911 stanowią pasjonujący rozdział historii politycznej narodu polskie­go. Wniosły one w proces rozwoju świadomości społeczeństwa pol­skiego, rozwijającego się pod zaborami, zrozumienie konieczności podjęcia czynnej walki zbrojnej w celu samookreślenia się narodu polskiego i odzyskania niepodległego państwa, związania tej walki z rewolucyjnym procesem ogarniającym wszystkie upośledzone po­litycznie i społecznie warstwy socjalne, wszystkie narody i narodo­wości cesarstwa rosyjskiego.
   Organizacje bojowe PPS, porozłamowe organizacje PPS, SDKPiL, Bundu, LPSD wniosły cenny wkład w rozwój socjalistycznej myśli politycznej. Dotyczy to głównie zagadnienia użycia przemocy poli­tycznej w okresie wystąpienia zbrojnego w celu zabezpieczenia in­teresów proletariatu, realizującego rewolucję społeczną.
   » J. Holzer, Dzieje PPS, Warszawa 1977, s. 12—13; L. Bazylow, Polityka wewnętrzna caratu i ruchy społeczne w Rosji na początku XX wieku, War­szawa 1966, s. 136; CGAOE, t. 102, op. 4, j. 9,

                 Oprawa:  miękka

                 Format: 14,5x20,5 cm

                 Ilość stron: 322 str.

                 Nakład: 2650+350 egz.

                 Stan: -bdb przytarcia i slady na okladce

                 Tytuł, autor i wydawnictwo 
   Jerzy Pająk
   Organizacje bojowe partii politycznych w Królestwie Polskim 1[zasłonięte]904-19
   Ksigżka i Wiedza 1985


                 Spis treści: 
   Spis treści
   Wstęp 5
   Rozdział I
   Źródła i literatura , . . . 4 11
   I. Materiały archiwalne .,...., 12
   1. Centralnyj Gosudarstwiennyj Archiv Oktjabrskoj Riewolucyi
   w Moskwie 12
   Centralny] Gosudarstwiennyj Istoriczeskij Archiv Leningrada 14
   Centralne Archiwum Komitetu Centralnego Polskiej Zjedno­
   czonej Partii Robotniczej 14
   Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie. Zbiory Ka­
   pituły Medalu i Krzyża Niepodległości 17
   Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Państwowe m.st.
   Warszawy i Archiwum Słownika Biograficznego Działaczy Pol­
   skiego Ruchu Robotniczego ...,..,... 18
   II. Źródła publikowane ■;..*. 19
   Źródła do dziejów rewolucji w Królestwie Polskim, ... 19
   Źródła zwarte i rozproszone w czasopismach 20
   Pamiętniki i wspomnienia . , 25
   III. Publikacje naukowe oraz literatura piękna 27
   Publikacje naukowe (1909—1980) 4 27
   Literatura piękna , ... ^ ... 32
   Rozdział II
   Struktury organizacyjne, liczebność organizacji bojowych PPS i poro-
   złamowych organizacji PPS ,
   ł. Koła Bojowe Samoobrony Robotniczej (kwiecień 1904—luty 1905)
   Organizacja Spiskowo-Bojowa (luty—październik 1905) „
   Organizacja Techniczno-Bojowa (listopad 1905—czerwiec 1906);
   Organizacja Bojowa (Centralna Bojówka) (listopad 1905—czer­
   wiec 1906) ,
   39 44 55

   21 — Organizacje bojowe...
   321
   Organizacja Bojowa (zjednoczona) (czerwiec—22 listopad 1906) 87
   Struktura organizacyjna sił bojowych PPS Fr. Rew. po roz­
   łamie w PPS i ., .< 94
   Struktura organizacyjna i liczebność Milicji Partyjnej PPS
   Lewicy 105
   Rozdział III
   Skład osobowy organizacji bojowych PPS. Represje władz wobec bo­
   jowców 111
   Liczebność bojowców 112
   Wiek bojowców oraz udział kobiet w ruchu bojowym . . 114
   Skład narodowościowy . 114
   Przynależność państwowa i pochodzenie społeczne . j « 118
   Wykształcenie ogólne i zawodowe 119
   Aparat policyjno-wojskowy w walce z organizacjami bojowymi 122
   Pseudonimy i nielegalne nazwiska 129
   Rozdział IV
   Zasięg terytorialny, rozmiary, formy walki oraz środki finansowe i
   techniczne
   140 144
   Zasiąg terytorialny i rozmiary walki zbrojnej organizacji bo­
   jowych PPS i porozłamowych organizacji PPS ....
   Formy działania związane z funkcjami ochronnymi
   Środki finansowe i wyposażenie techniczne
   7. Organizacje terrorystyczne — Anarchiści-Komuniści, Rewo­
   lucyjni Mściciele 4 _ 202
   8. Powstanie i rozwój tajnych organizacji paramilitarnych, stron­
   nictw niepodległościowych o orientacji austriackiej w Króle­
   stwie Polskim (1908—1914) 203
   Zakończenie 207
   Losy bojowców w następnych dziesięcioleciach 208
   Tradycje bojowe z lat 1904—1911 w polskim ruchu narodowowyzwoleń­
   czym 212
   Aneksy ^
   Bibliografia „ .275
   Wykaz najważniejszych skrótów 297
   Wykaz schematów organizacyjnych tabel i map 299
   Indeks nazwisk „ . . 301
   Indeks miejscowości ■..-..,. 313

   Rozdział V
   Pozostałe organizacje. Struktura organizacyjna, skład osobowy, liczeb­
   ność oraz formy i środki walki
   Organizacja bojowa PPS Proletariat
   Drużyny Bojowe Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy
   3 Organizacja Bojowa Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej

   Organizacja Bojowa Bundu w Królestwie Polskim i północno-
   -zachodnim kraju cesarstwa rosyjskiego
   Organizacje bojowe działające w Królestwie Polskim i północ-
   no-zachodnim kraju cesarstwa rosyjskiego — SDPRR, PSR,
   PSS, Poalej-Syjonu, PZL „Zaranie", Konfederacji Polskiej
   i Związku Obrony Narodu Polskiego
   Endeckie organizacje bojowe — Stowarzyszenie Czujności Na­
   rodowej „Baczność", Związek Bojowy Narodowego Związku Ro­
   botniczego, Organizacja Samoobrony Narodowej Włościan Pol­
   skich, Związek Zemsty Narodu Polskiego, Związek Orła Białego
   161 163
   178 184
   322

                 Ilustracje: --

   Przejdź na górę strony

   Strona o mnie

   Moje aukcje (książki o zbliżonej tematyce. Kliknij.)


   Uwaga! Na zdjęciach wokół liter możliwe charakterystyczne zniekształcenia - wynikają z konieczności kompresji zdjęć. W rzeczywistości zniekształcenia nie występują. Możliwe też błędy w opisie - z powodu niedoskonałości odczytu OCR, za co przepraszam.