Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

gazownictwo TECHNOLOGIA GAZOWNICTWA Tokarzewski

16-01-2012, 18:01
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Aktualna cena: 50 zł     
Użytkownik Oxiplegatz
numer aukcji: 2034071785
Miejscowość Kraków
Wyświetleń: 7   
Koniec: 12-01-2012 20:19:16

Dodatkowe informacje:
Opis niedostępny...
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

Dostawa i płatność

  Płatność z góry
  • Przelew bankowy
  • List polecony ekonomiczny                    5,10 zł

  • List polecony priorytetowy                      6,20 zł
                 PRZEDMOWA
   Przemysł gazowniczy jest jednym z podstawowych elementów współczesnej cywilizacji. Spokrewniony bardzo blisko z przemysłem koksowniczym, dostarcza niezbędnych dziś paliw gazowych, płynnych i stałych, obok całego szeregu różnorodnych i zasadniczych surowców dla wiela gałęzi przemysłu chemicznego (barwiki, lakiery, materiały wybuchowe, masy plastyczne, przemysł farmaceutyczny, nawozy sztuczne eic.).
   Gazownictwo w Polsce nie przedstawiało specjalnie poważnej po­
   zycji w warunkach przedwojennych i skupiało się jedynie w większych
   ośrodkach. Centrum przemysłu koksowniczego stanowił Górny śląsk.
   Obecnie teii stan rzeczy zmienił się raczej na korzyść^ a to przede
   wszystkim dzięki naszym Ziemiom Odzyskanym. -.- ~ y śia r:si
   okręgiem uprzemysłowionym, o dużej kulturze ; :zi^- i ::.ihń.~
   rozwiniętej sieci gazowni. Wszystkie prawie, jk !: ; v:aie,
   miasta Dolnego Śląska mają własne gazownie, cIiol Z racjo-
   nalnie prowadzone. Tłumaczyć to można raz Loińcc:n-:r: , : Lj_
   dzenia pewnych inwestycji, które nie zawsze mogą Pi/c u: poiaibmijm tempie realizowane, jak również z drugiej strony dość często spo­tykanym brakiem odpowiedniego teoretycznego przygotowania zawo­dowego kierowników danego zakładu i personelu, kroczących często utartymi szlakami metodycznego tradycjonalizmu. Przypisać to należy w pierwszym rzędzie szczupłości wysoko kwalifikowanych kadr oraz trudnościom w uzupełnianiu ich wiadomości fachowych. Trudności te wynikają w dużej mierze z faktu, że praktycznie biorąc rodzima lite­ratura gazownicza nie istnieje, z literatury zaś obcej nie wszyscy mogą korzystać ze względów językowych i po prostu też dlatego, że rów­nież niełatwo jest ona dostępna, z powodu ogólnie u nas panującego głodu książki fachowej.

                 Tytuł: 

   TECHNOLOGIA GAZOWNICTWA
   (W ZARYSIE)                 Autor: 
   Inż. LUDOMIR TOKARZEWSKI

                 Wydawnictwo i rok wydania: .OGNISKO SPÓŁDZIELNIA KSIĘGARSKA - KATOWICE
   1949

                 Stan: db ocena obnizona za podniszczenie okladki - ubytki rogow okladki, okladka przednia luzem, ubytek rogu tylnej okladki i ostatniej strony. Pieczatki z Centr. Zarz. Przem. Szklarskiego

                 Oprawa: miekka

                 Ilość stron i format: 239str.

                 17x24cm

                 Ilustracje: rys.

                 Spis treści: 

   SPIS RZECZY:
   CZĘŚĆ I SUROWIEC, RODZAJE I PRODUKCJA GAZÓW PRZEMYSŁOWYCH
   Strona
   1. Wstęp 9
   Zarys historyczny - definicja gazu świetlnego.
   2. Węgiel i metody jego przeróbki 10
   Teoria powstania — skład — własności — występowanie w przyrodzie — zapasy światowe — odmiany allotropowe — — koksowanie — półkoksowanie — klasyfikacja węgli,
   3. Analiza węgla . 17
   a) pobieranie próbki — b) zawartość wody — c) zawartość po­piołu — d) próba koksowania — liczba Rogi — e) zawartość siarki — f) oznaczanie węgla i wodoru — g) oznaczanie ;_ .:.. redukcja objętości gazu do warunków normalnych — h) próba gazowania — i) wartość opałowa.
   4. Magazynowanie węgla 29
   Sposoby magazynowania — niebezpieczeństwo i przyczyny ^aaio-zapłonu.
   5. Proces odgazowania 31
   Przebieg odgazowania — stan plastyczny węgli — stosunki ilo­ściowe i jakościowe produktów destylacji w niskich i wysokich temperaturach — udział procentowy i formy związkowe pier­wiastków w produktach charakterystycznych — sumaryczne i elementarne wartości opałowe frakcyj destylacyjnych.
   6. Piece gazownicze, paleniska i otrzymywanie gazu świetlnego . . 37
   Rozwój form aparaturowych — materiały ogniotrwałe - badanie ogniotrwałości przez porównanie z topliwością stożków Segiera —-paleniska rusztowe — paleniska gazowe — gaz Dowsona - piece retortowe. — piece komorowe — tok pracy pieców gazowniczych — hydraulika — piece gazownicze pracujące metodą ciągłą.
   Strona
   7. Gaz węglowy 47
   Skład — własności — płomień gazowy.
   8. Gaz wodny 49
   Skład — własności — reakcje powstawania — obliczanie bilansu . cieplnego w procesie fabrykacji - systemy produkcji.
   9. Gaz powietrzny - 53
   Pochodzenie — zastosowanie — skład — otrzymywanie j reakcje powstawania — generatory.
   10. Gaz ziemny W
   Występowanie — metan jako podstawowy składnik — gazoiim gazol — wartości opałowe gazów naftowych.
   11. Inne rodzaje gazów 58
   a) gaz olejowy (gaz Blaua) — b) gaz aerogenowy — c) acetylen.
   12. Mierzenie temperatury 82
   Rodzaje termometrów — termometry elektryczne i optyczne.
   13. Teoria spalania 66
   Spalanie paliwa płynnego, stałego i gazowego — powietrze — za­potrzebowanie na tlen w procesach spalania — straty ciepła przy spalaniu — temperatura spalania — kontrakcja — trójkąt Ost-walda.
   CZĘŚĆ II
   OCZYSZCZANIE GAZU WĘGLOWEGO, JEGO UJĘCIE, ZABEZPIECZENIE,
   KONTROLA
   1. Chłodzenie gazu 73
   Sukcesywność chłodzenia - rozkład temperatur - bilans cieplny przy schładzaniu wstępnym i głównym — typy chłodników -chłodnicze wieże wodne.
   2. Dmuchawy gazowe 77
   Uzasadnienie miejsca w systemie aparaturowym - rodzaje i typy.
   3. Regulatory ciśnienia gy
   Rola i zadania — rodzaje i typy.
   4. Odsmalanie 84
   Zawartość smoły w gazie - wpływ na procesy oczyszczania -mgła smolna - odsmalacz Pelous^a - dezintegratory - system Cotrella.
   Strona
   5. Usuwanie naftalenu 88
   „Plaga naftalenu11 - koncentracja w gazie zależnie od tempe­ratury — rozpuszczalność w rozp. organicznych — „ciepła kon-densacja11 — metoda płuczkowa — rozpuszczalność w destylatach smołowych — metoda Koppersa — metoda kondensacyjno-tetra-linowa.
   6. Usuwanie cjanowocloru 93
   Powstawanie HCN — własności — tworzenie się rodanków — działanie koro.-yjnc — wiązanie na masach suchych — metody mokre.
   ri. Wymywanie amoniaku 98
   Własności — powstawanie — rozpuszczalność — metoda schło­dzenia — system płuczkowy — metoda kwasowa.
   f Odsiarczanie I02
   Połączenia -kv;:i -,v gazie — siarkowodór — dwusiarczek węgla
   — odsiarczani;: spoEobem Clegga — masa Laminga — usuwanie
   CS-2 — ruda łsjkowa — masa Luxa — odsiarczanie II metodą
   Roelena i Feissla — oznaczanie porowatości masy — odsiarczanie
   I metodą węgla aktywnego — metoda alkacytowa — analiza mas
   suchych (woda, żelazo, zdolność przyjmowania siarki, zawartość
   siarki w masie zużytej, błękit berliński).
   9. Tlenki azotu - 114
   Powstawanie — wpływ na tworzenie się żywic — reakcje z masą suchą — utlenianie i redukcja.
   10. Suszenie gazu ... 116
   Dodatnie i ujemne strony osuszania gazu — system schłodzenia
   — sposób absorbcyjny — metoda adsorbcyjna — pomiar wil­
   gotności gazu.
   11. Odbenzolowanie . 119
   Benzen w gazie — własności — prężności par — homologi — me­toda płuczkowa — prawo Raoulta i reguła faz Gibbsa — oczysz­czanie benzenu surowego — gatunki benzoli — metoda węgla aktywnego — inhibitory procesu żywiczenia — magazynowanie benzenu — wpływ fizjologiczny.
   12. Analiza gazów 131
   a) fizyko-chemiczne własności gazów — b) odczynniki i metody analityczne — c) przyrządy i aparaty analityczne, oznaczanie liczby „C — d) wartość opałowa — e) gęstość gazu - f) zawar­tość amoniaku — g) oznacz, cjanowodoru — h) oznacz, naftalenu
   — i) oznacz, siarkowodoru — j) oznacz, siarki związanej orga­
   nicznie — k) oznacz, benzenu.
   Strona
   13. Mierzenie gazów 152
   Pojecie gazometru - zegar Malama - zegar systemu Crosley -zegar Covana i Wernera - gazomierze suche - anemometry -pływaczek - przyrządy elektryczne - cechowanie gazomierzy przyrządy dławiące.
   14. Magazynowanie gazu i
   gazometry proste - zbiorniki napowietrzne - gazometry telesko­powe — zabezpieczenie i kontrola zbiorników.
   15. Sieć gazowa i jej obliczanie
   Straty ciśnienia - obliczanie średnicy rurociągów - obliczanie przepływów faktycznych w przewodach głównych - systemy ru­rociągów, ułożenie, kontrola - badanie na szczelność - straty gazu rzeczywiste i pozorne - „zamarzanie gazu;).
   CZĘŚĆ III PRODUKTY UBOCZNE, ICH PRZERÓBKA I PROCESY DODATKOWE
   1. Koks 175
   Koks gazowniczy - koks hutniczy - chemizm koksowania -„interwał krytyczny11 — warunki otrzymywania dobrego koksu
   — sortowanie -— obliczanie wartości opałowej.
   2. Woda pogazowa -...,..-- 1^3
   Własności — skład — możliwości zużytkowania — uzyskiwanie
   amoniaku — siarczan amonowy, met. pośrednie i bezpo r : e —
   salmiak — kwaśny węglan amonu — spalanie amoniak ana-
   liza wody pogazowej (amoniak, siarka całkowita, siarkowodór, rodanki, żelazocjanki, kwas węglowy).
   3. Maź pogazowa . 193
   Skład — sposoby zużytkowania — metody destylacyjne i prze­róbka na drodze fizyko-chemicznej — frakcje zasadnicze — sepa­racja ważniejszych połączeń — prasmoła — wosk montanowy — sucha destylacja drzewa — kwas octowy -— aceton — metanol
   — maź drzewna.
   4. Odfenolowanie wody odpadkowej 206
   Metody fizyczne, chemiczne i fizjologiczne - oznaczanie kwasu karbolowego.
   5. Konwersja gazów 208
   Cele i kierunki konwersji - działanie trujące tlenku węgla -odtruwanie gazu węglowego - metody konwersji metanu -konwersja w celu podniesienia wartości opałowej.
   6. Obliczanie kosztów własnych produkcji i cen jednostkowych . - 215
   Metoda wskaźnika redukcyjnego - przedwojenne normy cen­
   nikowe. -
   7 Tablice
   Spis tablic
   Spis literatury


   "Moja strona" w Allegro

   Zobacz inne moje aukcje - SZUKAJ W PRZEDMIOTACH UŻYTKOWNIKA - szybkie wyszukiwanie podobnych tytułów
   Uwaga! Na zdjęciach wokół liter możliwe charakterystyczne zniekształcenia - wynik kompresji jpg. W rzeczywistości zniekształcenia nie występują. Możliwe też błędy literowe - z powodu niedoskonałości odczytu OCR, za co przepraszam i liczę na wyrozumiałość.