Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

TOPOGRAFIA MON - artyleria geodezja

19-01-2012, 14:08
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Cena kup teraz: 42,50 zł     
Użytkownik Askeladden
numer aukcji: 2033609964
Miejscowość Kraków
Wyświetleń: 10   
Koniec: 12-01-2012 20:20:00

Dodatkowe informacje:
Stan: Używany
Rok wydania (xxxx): 1965
Język: polski
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie.

Dostawa i płatność

  Płatność z góry
  • Przelew bankowy
  • List polecony ekonomiczny 7,50 zł

  • List polecony priorytetowy 9 zł

   W książce niniejszej omawia się całokształt zagadnień związanych z pracami topograficz­nymi i fototopograficznymi, których celem jest przygotowanie map terenu.
   Książka jest przeznaczona, dla słuchaczy Wojskowej Akademii Technicznej i studentów Wydziałów Geodezyjnych innych wyższych uczelni technicznych. Mogą z niej również ko­rzystać topografowie, geodeci, artylerzyści oraz inni Czytelnicy, którzy z racji wykonywanego zawodu interesują się wiadomościami z róż­nych dziedzin topografii.

   Tytuł: TOPOGRAFIA
   Autor: Prof. BRONISŁAW DZIKIEWICZ

   Wydawnictwo i rok wydania: WYDAWNICTWO
   MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ 1965
   Wyd. II rozszerzone
   2tys.+280 egz.

   Stan: -bdb lekkie przytarcia okładki

   Oprawa: twarda

   Ilość stron: 496 str.

   Format: 17x24 cm

   Ilustracje: posiada

   Spis treści:

   Spis treści
   SPIS TREŚCI
   Od autora
   Wstąp
   Powstanie i rozwój historyczny mapy
   Odwzorowania kartograficzne stosowane do map topograficznych .
   Wiadomości ogólne. Odwzorowanie wielościenne. Odwzorowanie ąuasi-stereograficzne WIG tRoussilhe^J. Odwzorowanie Gaussa-Kru-gera.
   Część I. TOPOGRAFIA
   Rozdział I - Mapa geograficzna
   Klasyfikacja map
   Podział mapy na arkusze i nomenklatura map
   Siatki współrzędnych
   Układ współrzędnych geograficznych. Układ współrzędnych prosto­kątnych płaskich. Siatki kilometrowe na mapach topograficznych. Określanie współrzędnych na styku dwóch pasów.
   Znaki topograficzne
   Skala mapy
   Podziałka złożona (transwersalna). Dokładność pomiarów odległości na mapie. Pomiar linii krzywych na mapie. Pomiar powierzchni na maiple.
   6. Azymuty
   Zależności między poszczególnymi! azymutami. Magnetyzm ziemski Mapy magnetyczne. Wyznaczanie deklinacji magnetycznej
   7. Teren
   Rzeźba terenu. Metoda punktów wysokościowych. Metoda kresek Metoda warstwie. Wyznaczanie kąta pochylenia (spadu) terenu Me­toda cieniowania. Metoda skali barw.
   Rozdział II - Instrumenty i przyrządy topograficzne .
   Wiadomości ogólne . ....
   Stolik topograficzny
   Płyta ;=r (Planszet).- Głowice. Statywy. Sprawdzanie i rekt^
   3. Kierownice topograficzne
   ^T R~4? Kier0Wnica KR-2- Kierownica KB. Kierownica
   Str.
   5
   11
   11
   19
   29 29
   32 39
   47 49
   54
   63
   81 81 82

   Sprawdzanie i rektyfikacja kierownic 94
   Koło pionowe (wierzchołkowe) 102
   Urządzenie odczytowe koła pionowego. Podział na kole pionowym. Sprawdzenie i rektyfikacja koła pionowego kierownicy.
   6. Dalmierze 111
   Dalmierz nitkow)r (kreskowy). Dalmierz Reichenbacha. Dalmierz lu­nety Porro. Dalmierz lunety z soczewką wewnętrzną ogniskującą. Grubość nitek dalmierza i podział na łatach topograficznych. Dokład­ność dalmierza. Dokładność określenia odległości. Poprawka reduk­cyjna na poziom.
   7. Kierownice autoredukcyjne 122
   Kierownica radziecka KA-2. Kierownica firmy Kern RK. Kierownica radziecka KB-1. Kierownica firmy Wild-RK. Wysokościomierz Stodołkiewicza. Teoria nasadki Stodołkiewicza. Pomiar kierownicą z nasadką Stodołkiewicza. Kierownica węgierska MOM-MF. Kierow­nica angielska firmy Watts „Microptic Alidade11.
   8. Pomocniczy sprzęt topograficzny 148
   Busola. Pionownik. Celownica. Łata topograficzna. Parasol topogra­ficzny. Czekanik. Torba stolikowa.
   Rozdział III — Pomiary topograficzne 152
   1. Zasady pomiaru za pomocą kierownicy 152
   Centrowanie stolika topograficznego. Poziomowanie stolika topogra­ficznego. Wykreślanie linii na stoliku topograficznym. Orientowa­nie stolika topograficznego. Błąd nachylenia sygnału. Wykreślanie na stoliku topograficznym linii równoległych.
   2. Wcięcia 160
   Wcięcie w przód. Wcięcie w bok. Wcięcie wstecz. Sposoby bezpo­średniego wcięcia wstecz. Sposoby pośrednie wcięcia wstecz. Wcię­cia złożone (wcięcia na dwa punkty). Wcięcie wstecz z dwóch punk­tów z przeniesieniem orientacji. Przerzut stanowiska.
   3. Pomiar wysokości przy zdjęciu topograficznym stolikowym . . . 183
   Wiadomości ogólne. Obliczanie wysokości przy mierzeniu odległości za pomocą dalmierza. Niwelacja geometryczna kierownicą.
   4. Ciągi poligonowe 192
   Ciągi analityczne. Ciągi graficzne. Dowiązanie i wyrównanie ciągu graficznego. Dowiązanie ciągów do punktów niedostępnych.
   5. Osnowa geodezyjna dla zdjęcia topograficznego 200
   Sieć lokalna. Sieć państwowa.
   6. Dokładność pomiarów topograficznych 203
   Błąd średni kierunku. Dokładność pomiaru sieci geometrycznej. Błąd średni stanowiska. Błąd średni punktu łatowego. Błąd średni ciągu graficznego. Błąd średni wysokości. Błąd średni warstwicy.
   Rozdział IV — Metody wykonywania map topograficznych . . . . 223
   Metoda klasyczna 224
   Metoda kombinowana 225
   Metoda zróżnicowana 226
   Metoda uniwersalna 227
   Metoda tachymetryczna - ^ 228
   8
   Spis treści
   Spis treści

   Rozdział V- Metoda klasyczna 230
   1. Prace przygotowawcze 230
   Oklejenie płyty stolikowej. Nanoszenie na stolik ramek arkuszy i punktów geodezyjnych w układzie współrzędnych geograficznych. Nanoszenie na stolik siatki kilometrowej ramek arkusza i punktów geodezyjnych w układzie współrzędnych prostokątnych Gaussa-Krti-gera. Sprawdzenie instrumentów.
   2. Pomiar ogólny 238
   Projekt techniczny pomiaru ogólnego. Rozpoznanie terenu. Budowa sygnałów. Pomiar punktów osnowy topograficznej. Pomiar ogólny, gdy osnowa jest dostatecznie zagęszczona.
   3. Pomiar i rysowanie szczegółów 2S2
   Uwagi ogólne. Stanowisko instrumentu. Wybór punktów oraz pomiar sytuacji i rzeźby terenu. Uzgodnienie ramek i kalka punktów. Spo­soby rysowania szczegółów w terenie. Wykonanie rysunku szcze­gółów. Kalka napisów (nazw). Kontrola prac polowych.
   4. Zdjęcie stolikowe w skali 1 : 5000 272
   Rozpoznanie terenu i pomiar ogólny. Pomiar szczegółów. Wykona­nie rysunku.
   Część II. FOTOTOPOGRAFIA
   Rozdział VI- Zdjęcia lotnicze 275
   Podstawowe wiadomości o zdjęciach lotniczych 277
   Kamery lotnicze i ich budowa 279
   Przystawka fwłaściwa kamera). Przyrządy do pomiaru wysokości i kąta nachylenia. Ładowniki. Korpus kamery, podwieszenie i przy­rząd sterujący. Zasadnicze typy kamer lotniczych.
   Rodzaje zdjęć lotniczych 293
   Elementy orientacji .wewnętrznej i zewnętrznej .... 295
   Skala pionowego zdjęcia lotniczego 298
   Ustalanie danych dla wykonania zdjęć lotniczych 301
   Rozdział VII _ Odczytywanie zdjęć lotniczych . . 305
   1. Ogólne zasady odczytywania zdjęć lotniczych ' P 305
   Cechy demaskujące na zdjęciach lotniczych. Odczytywanie polowe terenowej i kameralne. Odczytywanie stereoskopowe.
   2. Odczytywanie topograficzne
   ^ ciach lotniczych Szczegółów
   3. Odczytywanie taktyczne zdjęć lotniczych „q
   kołder3 OdCfytyWania Zd^ć lotai^h. Odczytywanie zdjęć ^ konanych w podczerwieni. Odczytywanie obiektów taktycznych Od-
   75ayweani:rtennt^tObrOnyv OdC^ ^L artylerii,
   ci kówTa sTy nyCh ^ ^^ ^^ ^
   Rozdział VIII — Krótki zarys wiadomości z teorii rzutu środkowego
   i jego zastosowanie w fototopografii 345
   1. Rodzaje rzutów 345
   Zdjęcie fotograficzne jako rzut środkowy. Elementy określające rzut środkowy. Rzut środkowy punktu i prostej. Rzut środkowy płaszczyzny. Konstrukcja graficzna rzutu środkowego.
   2. Punkty i linie szczególne zdjęcia lotniczego 354
   Wzajemna zależność między współrzędnymi geodezyjnymi punktów w terenie a współrzędnymi tłowymi ich obrazów na zdjęciu lotni­czym. Skala obrazu na zdjęciach nachylonych. Skala wzdłuż głów­nej pionowej zdjęcia.
   3. Zniekształcenia na zdjęciach lotniczych 360
   Liniowe zniekształcenia spowodowane rzeźbą terenu na zdjęciu pio­nowym. Perspektywiczne zniekształcenia kątów. Zniekształcenia kie­runków przechodzących przez punkt główny i nadirowy na zdjęciach prawie pionowych. Zniekształcenia kierunków, spowodowane rzeźbą terenu na zdjęciach prawie pionowych.
   Rozdział IX - Metoda kombinowana 371
   Sprawdzanie zdjęć lotniczych 372
   Pomiar fotopunktów 373
   Sporządzanie projektu technicznego. Pomiar i obliczanie fotopunk­tów w terenie.
   Fototriangulacja ' 384
   Fototriangulacja radialna graficzna 386
   Wybór i nakłucie punktów na zdjęciach (negatywach). Wyznaczanie kierunków głównych. Sporządzanie kalek. Rozwijanie łańcuchów fototriangulacji. Sprowadzanie łańcuchów fototriangulacji do żądanej skali. Powiązanie sąsiednich łańcuchów fototriangulacji.
   5. Fototriangulacja radialna analityczna 396
   Triangulator radialny RT-1. Sprawdzanie i rektyfikacja RT-1. Trian-gulator radialny PWO. Metody obliczenia współrzędnych stosowane w triangulacji radialnej. Metoda S. Dmochowskiego.
   6. Fototriangulacja radialna mechaniczna 407
   Przykład analitycznego obliczania triangulacji radialnej.
   7. Przetwarzanie fotomechaniczne 415
   Geometryczne i optyczne warunki przetwarzania w przetwornikach I rodzaju. Geometryczne i optyczne warunki przetwarzania w prze­twornikach II rodzaju. Mechanizmy umożliwiające automatyczne spełnienie warunków przetwarzania. Przetworniki automatyczne. Technika przetwarzania zdjęć lotniczych. Przetwarzanie na podsta­wie czterech punktów dostosowania. Przetwarzanie zdjęć terenów o znacznych deniwelacjach.
   Fotoplany (fotomapy) i fotoszkice 437
   Zdjęcie topograficzne na fotoplanie ii2
   Prace przygotowawcze. Pomiar ogólny. Prace kameralne. Prace tere­nowe. Zdjęcie szczegółów.
   10
   Spis treści
   Rozdział X — Unacześnianle map 463
   1. Wiadomości wstępne 463
   Istota i cel unacześniania. Rodzaje unacześniań. Krótki rys histo­ryczny uinacześniania map w Polsce. Unacześnianie map w innych państwach.
   Materiały podstawowe 470
   Metody unacześniania . 471
   Unacześnianie klasyczne. Unacześnianie na podstawie zdjęć lotni­czych.
   Przetwarzanie metodą graficzną 476
   Przetwarzanie metodą optyczną . . . 481
   Przetworniki optyczne (przetworniki pryzmatyczne, przetworniki zwierciadlano-pryzmatyczne, przetworniki zwierciadlanej Technika przetwarzania zdjęć za pomocą przetworników. Projektory optyczne. Polskie przetworniki optyczne okresu międzywojennego.
   Wykaz literatury 495
   Znaki umowne do mapy topograficznej 497   Strona o mnie

   Moje aukcje (książki o zbliżonej tematyce. Kliknij.)


   Uwaga! Na zdjęciach wokół liter możliwe charakterystyczne zniekształcenia - wynikają z konieczności kompresji zdjęć. W rzeczywistości zniekształcenia nie występują. Możliwe też błędy w opisie - z powodu niedoskonałości odczytu OCR, za co przepraszam.