Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

SILIKON FORMIERSKI odlewy guma do form 0,5kg 630

18-01-2012, 21:39
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Najwyzsza cena licytacji: 50 zł      Aktualna cena: 50 zł     
Użytkownik prodatadesign
numer aukcji: 2005393228
Miejscowość Dębogórze
Licytowało: 5    Wyświetleń: 428   
Koniec: 17-01-2012 13:14:43

Dodatkowe informacje:
Stan: Nowy
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie.

tel:
792 [zasłonięte] 550

796 [zasłonięte] 550

email: [zasłonięte]@op.pl

Przesy³ki s¹ realizowane codziennie pn-pt
za poœrednictwem:


DHL

Poczta Polska

Cennik widoczny powy¿ej, za przesy³kê p³acisz tylko raz wg. ³¹cznej wagi

Alior Bank:
85 2490 [zasłonięte] 0[zasłonięte]0050000 [zasłonięte] 155435

Alior Bank

W tytule przelewu nick z allegro
lub poprzez p³atnoœci allegro:

Place z allegro

Mo¿liwoœæ odbioru towaru osobiœcie po wczeœniejszym kontakcie telefonicznym z oddzia³em firmy:

Gdynia tel.: 792 [zasłonięte] 550
-------------------------------

Wszelkie pytania telefoniczne:
pon - pt 8:00 - 20:00
sob 10:00 - 17:00

W pozostalych godzinach proszê o e-mail: [zasłonięte]@op.pl

odpowiemy w najkrótszym mo¿liwym terminie.

 

  Stawiamy na jakosc

Satysfakcja gwarantowana

Realizujemy przesy³ki codziennie a tak¿e PRIORYTETOWE:

Priorytet


Kupuj¹c na naszych aukcjach zbierasz punkty Payback:

Payback

Nie masz konta na alle ?
Teraz to nie ¿aden problem, kupuj bez rejstracji:

Bez Rejstracji

Nie martw siê o przesy³kê, pakujemy j¹ dok³adnie i bezpiecznie !

Bezpieczna Paczka

 

   Regulamin

Ka¿dy produkt sprzedawany przez nas - oferujemy w cenie brutto. Wystawiamy faktury VAT.

Aby otrzymaæ fakturê VAT nale¿y przes³aæ dane firmy wraz z numerem NIP bezzw³ocznie po dokonaniu zakupu!

Z³o¿enie oferty jest równoznaczne z akceptacja regulaminu aukcji i regulaminu alle Oœwiadcza te¿ zgodê na regulacje prawne dotycz¹ce zakupu na odleg³oœæ (m.in. rêkojmia, gwarancja od wad ukrytych etc. je¿eli wpis w aukcji nie stanowi inaczej lub regulacja ta nie dotyczy tego przedmiotu.)

Koszt przesy³ki (zgodny z pkt 6.13 regulaminu allegro) jest rzeczywisty i podany w kwocie brutto (przesy³ka kurierska zawiera podatek VAT 23%, przesy³ka pocztowa zwolniona z podatku VAT), oraz op³¹te cz¹stkow¹ za materia³ opakowania lub op³atê paliwow¹ kuriera lub kuriera pocztowego odbieraj¹cego przesy³ki. Koszt przesy³ki jest wyliczony jako najni¿szy z mo¿liwych, nie zawiera op³aty za us³ugê pakowania. [Interpretacja zespo³u alle - ¿rod³o: Regulamin allegro: "Sprzedaj¹cy jest zobowi¹zany do pobierania kosztów transportu w rzeczywistej wielkoœci."]

Prawo zwrotu istnieje tylko i wy³¹cznie w aukcjach typu "kup teraz", wówczas klient (nie dotyczy firm) ma prawo zwróciæ towar w stanie nienaruszonym w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania przesy³ki. Przedmiot musi wróciæ w fabrycznym opakowaniu (jeœli takie posiada³) i wolny od jakichkolwiek œladów u¿ytkowania. Do dokonania zwrotu bezwzglêdnie wymagany jest tzw. "akt starannoœci".

Nie ma mo¿liwoœci zwrotu ani wymiany towaru nabytego drog¹ licytacji!

  Noty prawne

Oœwiadczam, ¿e zdjêcia wykorzystane na aukcji (poza zdjeciami producenta) s¹ mojego autorstwa. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie w ca³oœci lub w czêœci bez zgody autora jest surowo zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich i jest to czyn œcigany prawem. Prawem autorskim chronione s¹ te¿ slogany reklamowe oraz wszelkiego rodzaju twórczoœæ autorska. Podstawa prawna: Dz.U. 94 nr 24 poz. 83, sprost. Dz.U. 94 nr 43 poz. 170.

Zwroty, reklamacje i rêkojmia s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cym prawem.
Podstawa prawna: Dz.U. 141 poz. 1176, Dz.U. 122 poz. 1319, Dz.U.Nr 86 poz. 804

Regulamin allegro dostêpny w stopce strony alle

  Reklamacje

Mo¿esz liczyæ na profesjonaln¹ opiekê po zakupach w naszej firmie! Je¿eli otrzymany przez Ciebie towar nie jest kompletny, b¹dŸ nie spe³nia Twoich oczekiwañ, skontaktuj siê z nami!
Wspólnie ustalimy jakiego dzia³ania wymaga zaistnia³a sytuacja. Nasza firma nie pozostawia swoich klientów samych sobie!

Jesteœmy na allegro od 2003r., staramy siê œwiadczyæ najwy¿sz¹ jakoœæ naszych us³ug.

  Pozosta³e informacje

Staramy siê dok³adnie aæ przedmiot Wychodzimy z za³o¿enia, i¿ nikt nie jest nieomylny, (dotyczy to w szczególnoœci specyfikacji dystrybutora), dziêkujemy za wszelkie Twoje uwagi dotycz¹ce nieœcis³oœci.

Silikon Formierski Artystyczny marki American Silicon Industries

 

LIQUID SILICON RUBBER S630 - 0,5kg
American Silicon Industries

Liquid Silicon Rubber marki American Silicon Industries to oparty na oryginalnej, amerykańskiej recepturze silikon-guma formierska o bardzo dobrych właściwościach.


American Silicon Industries S630 dzięki temu, że jest bardzo gęsty, nadaje się najlepiej do tworzenia nie dużych odlewów z wiernym odwzorowaniem detali.

- wyjątkowo płynny,
- łatwy w użytkowaniu i usuwaniu z formy,
- wytrzymały na rozciąganie i rozrywanie,
- niskokurczliwy,
- pozwalający na zrobienie dużej ilości kopii.
- Doskonały do robienia delikatnych i szczegółowych odlewów z żywicy, poliżywicy, wosku (świece), plastiku itp.

Twardość:

 

KATALIZATOR [aktywator] W ZESTAWIERTV2 guma silikonowa do odlewów (silikon) oraz silikon są ogólnymi nazwami dwuskładnikowej siarkowanej gumy silikonowej działającej w temperaturze pokojowej, która charakteryzuje się wyjątkową płynnością i łatwym użytkowaniem. Po zmieszaniu z 4%-5% czynnika wiążącego może być użytkowana przez 50 minut, przy czasie formowania 4-5 godzin. Odporna na deformacje, wysokie temperatury, kwasy i zasady, jak również rozciąganie, elastyczne formy silikonowe są używane do wielokrotnych odlewów i wykonywania delikatnych odlewów takich jak wyroby z poliżywicy, żywicy, wyroby oświetleniowe i świece.

Produkt jest białą cieczą o twardości 30 A° [SHORE] po zastygnięciu. Jeśli wymagane są duże wyroby, a tym samym wieloelementowe formy, guma silikonowa o większej twardości będzie wymagana dla tego typu form. Przeciwnie, miękki silikon jest niezbędny dla form o skomplikowanym wzorze i delikatnych detalach. Ilość czynnika wiążącego w mieszaninie uzależniona jest od rzeczywistych potrzeb klientów. Większa ilość przyspiesza proces wiązania i uwalniania, mniejsza działa odwrotnie.

Opakowanie - 0,5kg

                

Parametry techniczne silikonu S630:

Model S630
Kolor Biały
Proporcja dodania czynnika wiążącego 5,00%
Czas użycia (minuty przy 25 stopniach C) 30
Czas wiązania (godziny przy 25 stopniach C) 4-5
Twardość (A°) 30 ± 2
Gęstość (g/cm3) 1,08
Lepkość (mPas -25 stopni C) 27000 ± 29000
Odporność na rozciąganie (kgf/cm2) >49
Odporność na rozrywanie (kgf/cm) >33
Pęknięcie przy wydłużaniu (%) >460
Kurczliwość (%) <0,25


Posiadamy także opakowania po:
  •  0,5 kg
  • 1 kg
  • 5 kg
  • 10 kg
  • 25 kg
  • 200 kg
Liquid Silicon RubberJesteśmy legalnie działająca firma, wystawiamy
paragony, lub na życzenie faktury VAT.

Cena zawiera 23% VAT


Zobacz inne aukcje klikając tu